Dịch vụ tư vấn thủ tục thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

Thứ Bảy, 08/07/2017 | 22:42 GMT+7 | 
Lượt xem: 2127
Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó. Thủ tục lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Đánh giá tác động môi trường là một trong những vấn đề doanh nghiệp cần phải thực hiện khi xin giấy phép xây dựng, đặc biệt tại tỉnh Hưng Yên hiện nay với sự phát triển chung và nhiều các dự án được thực hiện thuộc đối tượng phải làm thủ tục lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, còn nhiều các doanh nghiệp chưa thực sự nắm rõ được những đối tượng nào cần phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và thủ tục tiến hành như thế nào đúng quy định của pháp luật. Luật Việt Phong sẽ cung cấp những thông tin để tiện cho doanh nghiệp trong tỉnh Hưng Yên có thể theo dõi về thủ tục lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường là đối tượng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh Hưng Yên. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

1. Đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh Hưng Yên

Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường là những dự án được xây dựng, thực hiện trong tỉnh Hưng Yên được quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/NĐ – CP gồm những đối tượng cụ thể như sau: nhóm các dự án về xây dựng;  nhóm các dự án sản xuất vật liệu xây dựng; nhóm các dự án về giao thông; nhóm các dự án về điện tử, năng lượng, phóng xạ; nhóm các dự án về thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; nhóm các dự án về xử lý chất thải;…. Và một số các nhóm dự án phải thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường khác. Trừ các dự án thuộc an ninh quốc phòng, an ninh quốc gia, các dự án thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ theo quy định pháp luật. 

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đánh giá tác động môi trường 

a. Thủ tục tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường:
- Tiến hành tham vấn tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án, các tổ chức và cộng đồng dân cư trong tỉnh chịu tác động trực tiếp bởi dự án.
- Văn bản xin ý kiến tham vấn thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.4 Thông tư 27/2015/TT – BTNMT.
- Thời hạn trả lời bằng văn bản đối với cơ quan, tổ chức được tham vấn ý kiến tối đa là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến tham vấn do chủ dự án gửi đến.
b. Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo tác động môi trường
 Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại (Bộ phận một cửa) của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, Bộ phận một cửa trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, Bộ phận một cửa ghi phiếu hẹn kết quả và chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên.
Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
- Một (01) văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.1 Thông tư 27/2015/TT – BTNMT;
- Bảy (07) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn 7 người, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục 2.2 và 2.3 Thông tư 27/2015/TT – BTNMT;
- Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác
Thẩm quyền kiểm tra hồ sơ: Chi cục bảo vệ môi trường  xem xét hồ sơ, trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ phải có văn bản thông báo cho chủ dự án.
Bước 2: Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
 Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Hưng Yên tham mưu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ra Tờ trình trình UBND tỉnh Hưng Yên ra Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định trong thời hạn 5 ngày làm việc.
- Khi có Quyết định thành lập Hội đồng, Chi cục Bảo vệ môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ cho các thành viên trong hội đồng, thông báo cho chủ đầu tư thời gian thẩm định và mời đại diện các cơ quan và địa phương liên quan đến dự án.Tổ chức họp và thông báo kết quả thẩm định và những yêu cầu liên quan đến việc hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định thành lập hội đồng. Nội dung của văn bản thông báo phải chỉ rõ 1 trong các tình trạng sau đây về kết quả thẩm định: thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung; thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung; không thông qua.
Trả kết quả thẩm định: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả thẩm định tại Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường. Hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường theo các nội dung yêu cầu của Hội đồng và gửi hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Sở tài nguyên và Môi trường.
Bước 3: Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
Hồ sơ gồm:
Sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thẩm định với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, chủ dự án hoàn thiện và gửi Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, gồm:
- Một văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong đó giải trình rõ những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của hội đồng thẩm định, trừ trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung;
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường được đóng quyển gáy cứng, chủ dự án ký vào phía dưới của từng trang báo cáo kể cả phụ lục (trừ trang bìa thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.2 Thông tư 27/2015/TT - BTNMT) với số lượng đủ để gửi tới các địa chỉ quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư này kèm theo 1 đĩa CD trên đó chứa một 1 tệp văn bản điện tử định dạng đuôi ".doc” chứa nội dung của báo cáo và một 1 tệp văn bản điện tử định dạng đuôi ".pdf” chứa nội dung đã quét (scan) của toàn bộ báo cáo (kể cả phụ lục).
Thời hạn và thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
Chi cục Bảo vệ môi trường tổ chức rà soát nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của chủ dự án gửi lại sau khi chỉnh sửa, bổ sung và báo cáo lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt trong thời hạn 10 ngày làm việc. 
Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt phải có văn bản nêu rõ lý do. 
Trả kết quả phê duyệt: nhận kết quả phê duyệt tại Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường. 
Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: quy định tại khoản 1 – Điều 1 – Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng các khoản phí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Nội dung tư vấn của Luật Việt Phong gồm:
- Tư vấn về trình tự, thủ tục lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;
- Soạn thảo hồ sơ để thẩm định và phê duyệt báo cáo tác động môi trường;
- Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan tham vấn trong địa bàn tỉnh Hưng Yên và cơ quan thẩm định theo quy định;
- Trực tiếp sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu nếu hồ sơ chưa hợp lệ;
- Thay mặt khách hàng theo dõi quá trình giải quyết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Thay mặt khách hàng nhận kết quả;
- Bàn giao giấy tờ đã được phê duyệt cho khách hàng.
Khách hàng có nhu cầu tư vấn và sử dụng dịch vụ của Luật Việt Phong, vui lòng liên hệ qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí 24/7: 1900 6589 để được hỗ trợ.
Chuyên viên: Hoàng Thị Nụ
Để được tư vấn và đăng ký sử dụng dịch vụ quý khách xin vui lòng liên hệ
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900 6589
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
 1900 6589
  Lưu ý: Các thông tin pháp lý đăng tải được trả lời bởi các luật sư, chuyên viên tư vấn uy tín, giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên tất cả các thông tin, trích dẫn chỉ mang tính chất tham khảo do các văn bản pháp luật dẫn chiếu có thể đã hết hiệu lực hoặc được thay thế tại thời điểm hiện tại. Khách hàng truy cập trang không được áp dụng một cách tùy tiện mà chưa tham khảo ý kiến của luật sư.
VIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT

Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
Biệt thự 2.11, đường Nguyễn Xuân Khoát, KĐT Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm (đối diện Đại sứ Quán Hàn Quốc)


Menu dịch vụ

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2020), ® All Reserved.
Gọi luật sư: 19006589