Một số vấn đề liên quan đến thu hồi đất

Thứ Ba, 02/01/2018 | 17:03 GMT+7 | 
Lượt xem: 1225

Tóm tắt tình huống

Kính gửi: Công Ty Luật Việt Phong
- Vào năm 1997, cha tôi có mua một mảnh đất, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Diện tích: 12.645 m2, trong đó đất vườn: 3.541 m2, trồng lúa: 9.104 m2.
- Vào năm 2008, Công Ty X thực hiện dự án, đã thu hồi 5.938 m2 đất và bồi thường cho gia đình tôi 4 cái nền ( 4,5m x 30m) đất thổ cư.
- Vào năm 2011, UBND Thành Phố Cà Mau - Hội Đồng BTHT & TĐC ra thông báo ''Về việc bồi thường hỗ trợ và tái định cư xây dựng khu đô thị Trung tâm Hành Chính - Chính Trị, tại khóm 5, phường 1, TPCM''. Thu hồi đất, diện tích còn lại 6.707 m2 còn lại của gia đình tôi và tổng cộng số tiền bồi thường và hỗ trợ là: 1.032.861.130 đồng. Gia đình tôi không đồng ý.
- Cho đến nay, đã được 6 năm gia đình tôi vẫn chưa chấp nhận với số tiền bồi thường trên. Và hiện tại dự án cũng không thấy thực hiện, phần đất của gia đình tôi vẫn để trống không xây dựng gì hết vẫn còn nằm trong đất quy hoạch của nhà nước. Ngoài ra hiện giờ, nhà nước mở lộ (khoảng 8m), nên phần đất của gia đình tôi nằm trên đường Tạ Uyên, khóm 5, phường 1, TP. Cà Mau với bề ngang mặt tiền là 36m dài khoảng 200m. Tôi muốn được biết?
1. Căn cứ vào quy định hiện nay, nếu nhà nước có thu hồi thì chúng tôi được nhận bao nhiêu tiền hoặc nếu lấy đất (nền nhà) thì được bao nhiêu m2 ?
2. Nếu nhà nước vẫn không có thực hiện dự án quy hoạch nào, thì chúng tôi có quyền yêu cầu trả đất để đầu tư làm ăn hay không ?
3. Nếu nhà nước bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi có được quyền không chấp nhận hay không ?
Mong sớm nhận được phản hồi của quý Công Ty.
Chân thành cảm ơn !
Người gửi: Trọng Khang

Tư vấn luật 1900 6589

Luật sư tư vấn:

 Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho công ty Luật Việt Phong, với câu hỏi của bạn, công ty Luật Việt Phong xin được tư vấn như sau:

1/Cơ sở pháp lý

-  Luật Đất đai 2013;
-  Nghị định số: 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

2. Một số vấn đề liên quan đến thu hồi đất

*Căn cứ vào quy định hiện nay, nếu nhà nước có thu hồi thì sẽ được nhận bao nhiêu tiền hoặc nếu lấy đất (nền nhà) thì được bao nhiêu m2 
Căn cứ theo Khoản 3,4 Điều 114 Luật Đất đai 2013 quy định về Bảng giá đất và giá đất cụ thể
"Điều 114. Bảng giá đất và giá đất cụ thể 
3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể.
Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.
Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất.
4. Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
...
đ) Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.”
Như vậy, Nhà nước sẽ bồi thường dựa trên giá đất cụ thể sau khi điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Việc xác định giá định cụ thể được xác định theo thời điểm thu hồi đối với từng dự án cũng như từng khu vực. Do vậy tôi không thể tư vấn một cách chính xác về số tiền được đền bù.
Trong trường hợp thoả mãn điều kiện về Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở thì diện tích tái định cư phụ thuộc vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình thực tế tại địa phương.
*Nếu nhà nước vẫn không có thực hiện dự án qui hoạch nào, thì chúng tôi có quyền yêu cầu trả đất để đầu tư làm ăn hay không ?
Theo quy định tại Điều 49 Luật Đất đai 2013 Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
"Điều 49. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
1. Chính phủ tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.
Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trên cơ sở các chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia đã được Quốc hội quyết định.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.
Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn cấp xã.
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh.
2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.
3. Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.
Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này.
4. Khi kết thúc kỳ quy hoạch sử dụng đất mà các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chưa thực hiện hết thì vẫn được tiếp tục thực hiện đến khi quy hoạch sử dụng đất kỳ tiếp theo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.
5. Chính phủ quy định chi tiết việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.”

Như vậy vì đã có kế hoạch và có quyết định thu hồi nên bạn không thể yêu cầu trả lại đất vì kể từ khi đền bù thì khu đất đó đã do Nhà nước hoàn toàn quản lý đã được lên kế hoạch thực hiện.

*Nếu nhà nước bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi có được quyền không chấp nhận hay không ?
Nếu không đồng ý với giá đất bồi thường thì gia đình bạn có thể làm đơn khiếu nại đến Ban bồi thường giải phóng mặt bằng và UBND quận/huyện tại địa phương. Trong trường hợp khiếu nại đã được giải quyết mà người sử dụng đất vẫn không chấp hành quyết định thu hồi thì có thể bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Trên đây là tư vấn của Công ty Luật Việt Phong về vấn đề Một số vấn đề liên quan đến thu hồi đất. Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài 1900 6589 tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của Công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.
Chuyên viên: Lan Nguyễn

VIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT
Tin cùng chủ đề

Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
P.1714-CT2B, tòa nhà 789, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm
Văn phòng phía Nam (HỒ CHÍ MINH)
Số 118/4, đường Trần Khắc Chân, Phường Tân Định, Quận 1
Dịch vụ trọng tâm của Luật Việt Phong
Dịch vụ báo cáo thuế trọn gói cho doanh nghiệp
Công ty Luật Việt Phong chúng tôi, với đội ngũ gồm các luật sư, chuyên viên pháp lý, chuyên viên nghiệp vụ Kế Toán - Thuế là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, tư vấn thuế tại Hà Nội. Hiện nay, Luật Việt Phong chúng t...
Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa là một ngành “hái ra tiền” tại Việt Nam. Do chất lượng cuộc sống ngày càng cao, nhu cầu du lịch của người dân ngày càng lớn nên số lượng nhà kinh doanh hướng đến con đường này ngày càng nhiều.
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học
Trong những năm gần đây du học không còn là giấc mơ xa vời với nhiều bạn trẻ Việt. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của các trung tâm tư vấn du học, việc đi du học trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hoạt động tư vấn du học là hoạt động do Giám đốc Sở Giáo d...
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ
Với xu thế hội nhập phát triển sôi động như hiện nay, ngoại ngữ đã, đang và sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu trong việc chuẩn bị hành trang bước vào thời đại mới. Để học ngoại ngữ có rất nhiều cách nhưng cách hiệu quả nhất là học tại trung tâm ngo...


Menu dịch vụ

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2019), ® All Reserved.
Gọi luật sư: 19006589