Trang chủ » Tư vấn pháp luật » Tư vấn luật hôn nhân
Tìm kiếm bài viết

Phân tích quy định hiện hành về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

.
Lượt xem: 65
Tác giả: Luật gia. Nguyễn Thị Hoà
Trong thời kì hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận và phân chia tài sản chung của vợ chồng trở thành tài sản riêng. Việc phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân có thể xuất phát từ nhiều mục đích khác nhau nhưng không được trái với pháp luật. Sau đây, Luật Việt Phong xin được chia sẻ những kiến thức liên quan về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

Bài viết liên quan:

Căn cứ pháp luật:
 

Luật sư tư vấn:

1. Tài sản chung của vợ chồng

Căn cứ theo điều 33 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 thì tài sản chung của vợ chồng được quy định như sau:

"Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng
1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.
2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung." 

Như vậy, trừ những trường hợp đặc biệt được quy định, tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân là tài sản được phát sinh từ những nguồn hợp pháp trong thời kì này hoặc là tài sản được cho hoặc thừa kế cho một người nhưng được vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. 

2. Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

Trong một vài trường hợp, không chỉ trong thời ly hôn mà ngay trong thời kỳ hôn nhân nếu vợ chồng có nguyện vọng phân chia tài sản chung cũng được pháp luật quy định. Nguyên nhân dẫn đến việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân có thể do bất đồng quan điểm, mâu thuẫn trong quản lý tài chính, muốn phân tách riêng tài sản để thực hiện mục đích tài chính riêng hoặc do một số lý do khác. 
Việc phân chia tài sản chung được quy định tại điều 38 Luật Hôn nhân gia đình như sau:

"Điều 38. Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân
1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.
2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.
3. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này." 
  
Vấn đề chia tài sản chung của vợ chồng được pháp luật công nhận quyền thỏa thuận và thỏa thuận đó phải được lập văn bản và phải công chứng theo yêu cầu của pháp luật. 
Tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân được chia giống như quy định về chia tài sản khi ly hôn được quy định tại điều 59 Luật này.

3. Thời điểm chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân có hiệu lực 

Theo điều 39 Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì:

"1. Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ chồng là thời điểm do vợ chồng thỏa thuận và được ghi trong văn bản; nếu trong văn bản không xác định thời điểm có hiệu lực thì thời điểm có hiệu lực được tính từ ngày lập văn bản.
2. Trong trường hợp tài sản được chia mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực từ thời điểm việc thỏa thuận tuân thủ hình thức mà pháp luật quy định.
3. Trong trường hợp Tòa án chia tài sản chung của vợ chồng thì việc chia tài sản chung có hiệu lực kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.
4. Quyền, nghĩa vụ về tài sản giữa vợ, chồng với người thứ ba phát sinh trước thời điểm việc chia tài sản chung có hiệu lực vẫn có giá trị pháp lý, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác."

Pháp luật tôn trọng thỏa thuận giữa vợ chồng về thời hiệu phân chia tài sản và phải tuân thủ các hình thức mà pháp luật quy định. Trong trường hợp Tòa án giải quyết vụ việc phân chia tài sản thì hiệu lực được tính từ ngày quyết định, bản án của Tòa án có hiệu lực.

4. Hậu của của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định về vấn đề này như sau:
"Điều 40. Hậu quả của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân
1. Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng.
2. Thỏa thuận của vợ chồng quy định tại khoản 1 Điều này không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ về tài sản được xác lập trước đó giữa vợ, chồng với người thứ ba."

Như vậy, hậu quả phát sinh đối với tài sản chung của vợ chồng sau khi chia thì phần lợi nhuận phát sinh từ những tài sản đó được coi là tài sản riêng của vợ chồng. Nhưng điều này không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ đối với khác quan hệ tài sản đã được xác lập trước đó với người thứ ba. 

5.Chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân

Hiệu lực của việc chia tài chung trong thời kì hôn nên có thể theo thỏa thuận chấm dứt của các bên tuân theo các quy định về hình thức của pháp luật hoặc do Tòa án công nhận thỏa thuận chấm dứt.

"Điều 41. Chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân
1. Sau khi chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung. Hình thức của thỏa thuận được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 38 của Luật này.
2. Kể từ ngày thỏa thuận của vợ chồng quy định tại khoản 1 Điều này có hiệu lực thì việc xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng được thực hiện theo quy định tại Điều 33 và Điều 43 của Luật này. Phần tài sản mà vợ, chồng đã được chia vẫn thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.
3. Quyền, nghĩa vụ về tài sản phát sinh trước thời điểm chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
4. Trong trường hợp việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án thì thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung phải được Tòa án công nhận."

6.Các trường hợp chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu

Theo điều 42 Luật Hôn nhân và gia đình những trường hợp bị vô hiệu được quy định như sau:

"Điều 42. Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu
Việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
1. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;
2. Nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ sau đây:
a) Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng;
b) Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại;
c) Nghĩa vụ thanh toán khi bị Tòa án tuyên bố phá sản;
d) Nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức;
đ) Nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước;
e) Nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan."

Trên đây là tư vấn của Công ty Luật Việt Phong về quy định chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn bạn vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của Công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp luật.

Bài viết được thực hiện bởi: Luật gia. Nguyễn Thị Hoà

Để được giải đáp thắc mắc về: Phân tích quy định hiện hành về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân
Vui lòng gọi Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật 24/7: 1900 6589

Để gửi Email tư vấn pháp luật, Báo giá dịch vụ pháp lý hoặc đặt Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp.
Vui lòng click tại đây

CÔNG TY LUẬT TNHH VIỆT PHONG

 Hà Nội - Biệt thự 2.11 đường Nguyễn Xuân Khoát, KĐT Ngoại Giao Đoàn, Q. Bắc Từ Liêm
- Số 82 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân

 Bắc Giang - 65-67 khu Minh Khai, Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn

Hỏi đáp về: Phân tích quy định hiện hành về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân
Email, điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Nội dung câu hỏi *
Tên *
Email *
Số điện thoại *
Đánh giá bài viết
 
 
 
 
 

Tin cùng chuyên mục

  Xác định quan hệ giữa những người có họ trong phạm vi 3 đời theo quy định của pháp luật hiện hành. 02/06/2021   Đang có chồng nhưng kết hôn giả tạo với người khác, con sinh ra xác định như thế nào?. 14/06/2021   Kết hôn với người công giáo. 14/06/2021   Lấy vợ bé có được không? . 18/03/2021   Vấn đề kết hôn giữa những người có họ trong phạm vi ba đời. 29/01/2021   Cách để giành quyền nuôi con khi ly hôn. 22/02/2021   Vấn đề thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn. 18/02/2021   Đăng kí khai sinh khi chưa có Giấy chứng nhận kết hôn. 27/10/2020   Xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng. 24/07/2020   Đăng kí kết hôn với người khác khi chưa ly hôn . 26/01/2021   Chồng ngoại tình và hành hung vợ bị xử phạt như thế nào?. 06/03/2020   Cần làm thủ tục hành chính nào để chấm dứt quan hệ vợ chồng khi một bên chết?. 29/10/2019   Thế nào là kết hôn cận huyết?. 14/10/2019   Đơn xin ly hôn viết như thế nào?. 08/10/2019   Tài sản được thừa kế riêng có phải là tài sản chung của vợ chồng không?. 20/09/2019   Không có việc làm có quyền nuôi con sau khi ly hôn không?. 17/09/2019   Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật về quyền nuôi con qua tổng đài trực tuyến 19006589. 20/08/2019   Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật về nhận con nuôi qua tổng đài trực tuyến 19006589. 20/08/2019   Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật về ly hôn qua tổng đài trực tuyến 19006589. 19/08/2019   Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật về hôn nhân qua tổng đài trực tuyến 19006589. 19/08/2019
  • Liên he
  • lien he

Tin xem nhiều

Khách hàng nói về chúng tôi

Pico
Vietcombank
 
 
Anh Trần Anh - Công ty cổ phần công nghệ kết nối video Việt Nam

 Công ty tôi kết hợp với đài VOV để xây dựng và phát triển ứng dựng khám chữa bệnh qua video. Luật Việt Phong đã tư vấn cho chúng tôi các vấn đề pháp lý từ khi triển khai dự án đến khi dự án của chúng tôi đi vào hoạt động, kinh nghiệm về pháp luật ... 

Anh Trần Anh - Công ty cổ phần công nghệ kết nối video Việt Nam

Mrs Chi - (Kế toán) Công ty Thái Sơn Bắc

 Tôi làm kế toán cho Công ty Thái Sơn Bắc. Công ty chúng tôi thường xuyên phải thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký kinh doanh, hiện nay đã là 5 năm chúng tôi sử dụng dịch vụ của Luật Việt Phong, tôi thấy dịch vụ ở đây rất tốt.  

Mrs Chi - (Kế toán) Công ty Thái Sơn Bắc

Mr Hùng - Công ty TNHH Hùng Hàng Hiệu

 Tình cờ biết đến Luật Việt Phong qua một người bạn giới thiệu, qua quá trình sử dụng dịch vụ pháp lý tại đây tôi cảm nhận thấy Luật Việt Phong rất nhiệt tình, khi gặp bất kỳ một khó khăn nào về pháp luật tôi chỉ cần gọi điện là có thể được các Luật sư và chuyên viên ở đây hỗ trợ nhanh chóng và tận tình.  

Mr Hùng - Công ty TNHH Hùng Hàng Hiệu

Anh Quang - Công ty CP TMQT Hợp Nhất

 Khi chuẩn bị khởi nghiệp trong lĩnh vực buôn bán ô tô tải, xe đầu kéo, phụ tùng ô tô tôi đã rất băn khoăn về các vấn đề pháp lý cho doanh nghiệp của mình. Tình cờ một lần được người bạn thân giới thiệu về dịch vụ pháp lý doanh nghiệp của Lu... 

Anh Quang - Công ty CP TMQT Hợp Nhất

Trịnh Nam Thái - CEO Công ty cổ phẩn KoBan

 Công ty cổ phần KOBAN của chúng tôi đã sử dụng một số dịch vụ pháp lý do Luật Việt Phong cung cấp. Chúng tôi thực sự hài lòng về sự chuyên nghiệp trong làm việc của công ty Luật Việt Phong. Mọi công việc đều được Luật Việt Phong xử lý nhanh chóng, chính xác, hiệu quả. 

Trịnh Nam Thái - CEO Công ty cổ phẩn KoBan

Chị Phương - Công ty TNHH Hitaco Việt Nam

 Công ty chúng tôi đã sử dụng một số dịch vụ tư vấn luật tại Luật Việt Phong như: xin giấy phép kinh doanh, tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp kinh doanh. Chúng tôi cảm thấy rất hài lòng về dịch vụ mà Luật Việt Phong cung cấp. Chúc toàn thể công ty luôn phát triển thịnh vượng! 

Chị Phương - Công ty TNHH Hitaco Việt Nam

Ngô Thu Quỳnh - 5S Travel

 Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 1900 6589 do Luật Việt Phong triển khai thực sự là một giải pháp hữu hiệu trong việc phổ biến kiến thức pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho người dân. Chi phí dịch vụ hợp lý, tiết kiệm thời gian, không phải đi lại là một thế mạnh của dịch vụ mà Luật Việt Phong cung cấp.  

Ngô Thu Quỳnh - 5S Travel

Chị Uyên - Trung tâm Tiếng Anh UVES

 Cho đến nay đã là 2 năm Trung tâm Tiếng Anh UVES hợp tác với Luật Việt Phong trong việc xử lý các vấn đề pháp lý của Trung tâm. UVES hi vọng mối quan hệ hợp tác giữa Luật Việt Phong và UVES ngày càng phát triển hơn.  

Chị Uyên - Trung tâm Tiếng Anh UVES

 
 
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2021), ® All Reserved.