Trang chủ » Tư vấn pháp luật » Tư vấn luật hành chính » Quy định mới về giao dịch điện tử trong bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Quy định mới về giao dịch điện tử trong bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

11/07/2017.

Tóm tắt tình huống:

Theo em được biết thì hiện nay, bắt đầu từ 01/7/2017 đã có quy định mới về giao dịch điện tử trong Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cho em hỏi trình tự tiến hành thủ tục về các giao dịch điện tử này như thế nào ạ?
Em cảm ơn Luật sư!
Người gửi: Nguyễn Hồng Thơm
Tư vấn luật: 1900 6589

Luật sư tư vấn:

Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Việt Phong, về vấn đề của bạn công ty Luật Việt Phong xin được tư vấn cho bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý

- Quyết định 838/QĐ-BHXH ngày 29 tháng 5 năm 2017 ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (Quyết định 838/QĐ-BHXH).

2. Quy định mới về giao dịch điện tử trong bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Thứ nhất, Phạm vi áp dụng: Theo khoản 1 Điều 1 Quyết định 838/QĐ-BHXH áp dụng trong các trường hợp sau đây: Văn bản này hướng dẫn về quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội), bao gồm: đăng ký tham gia giao dịch điện tử; đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (gọi chung là bảo hiểm xã hội); giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
Thứ hai, Đối tượng áp dụng: theo khoản 2 Điều 2 Quyết định 838/QĐ-BHXH Quy trình được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là tổ chức), cá nhân sử dụng giao dịch điện tử và các tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội bao gồm:
- Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia giao dịch điện tử và sử dụng giao dịch điện tử trong việc tham gia, đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội; giám định và thanh, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
- Tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.
- Cơ quan Bưu điện.
- Bảo hiểm xã hội các cấp.
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Thứ ba, đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử
 Đăng ký qua Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam: Theo khoản 1 Điều 7 Quyết định 838/QĐ-BHXH quy định về  Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử:
- Đối với Tổ chức, cá nhân
+) Truy cập Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam để kê khai và gửi Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH (mẫu số 01/ĐK-GD) hoặc gửi bản giấy tới cơ quan BHXH;
+) Trường hợp cá nhân chưa có chữ ký số đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử để hưởng các chế độ BHXH phải đến cơ quan BHXH để đăng ký, đối chiếu thông tin theo hướng dẫn của cơ quan BHXH.
- Đối với Cơ quan BHXH, Hệ thống quản lý thông tin tiếp nhận Tờ khai, kiểm tra các thông tin kê khai
+) Trường hợp đủ điều kiện, trong thời hạn 03 ngày, cấp và kích hoạt tài khoản giao dịch BHXH điện tử của tổ chức, cá nhân và gửi thông báo qua địa chỉ thư điện tử;
+) Trường hợp không đủ điều kiện, gửi thông báo (mẫu số 01/TB-GDĐT) vào địa chỉ thư điện tử của tổ chức, cá nhân.
Đăng ký qua Tổ chức I-VAN: Theo khoản 1 Điều 8 Quyết định 838/QĐ-BHXH quy định về đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN:
- Đối với tổ chức, cá nhân: Tổ chức, cá nhân có chữ ký số truy cập hệ thống giao dịch điện tử của Tổ chức I-VAN để lập và gửi Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN (mẫu số 04/ĐK-IVAN).
- Đối với tổ chức I-VAN
+) Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được Tờ khai của tổ chức, cá nhân (mẫu số 04/ĐK-IVAN)Tổ chức I-VAN gửi Tờ khai đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam;
+) Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được thông báo của cơ quan BHXH, Tổ chức I-VAN gửi thông báo cho tổ chức, cá nhân.
- Đối với hệ thống quản lý thông tin
+) Tiếp nhận Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN của tổ chức, cá nhân (mẫu số 04/ĐK-IVAN), tự động kiểm tra các thông tin kê khai và các thông tin của Tổ chức I-VAN:
+) Trường hợp đủ điều kiện thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, gửi thông báo xác nhận đến Tổ chức I-VAN; gửi thông tin tài khoản giao dịch BHXH điện tử đến tổ chức, cá nhân qua địa chỉ thư điện tử;
+) Trường hợp không đủ điều kiện, gửi Thông báo không chấp thuận đăng ký sử dụng phương thức giao dịch BHXH điện tử cho Tổ chức I-VAN (mẫu số 01/TB-GDĐT).
Thứ tư, về việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Đối với tổ chức: 
Theo Điều 9 Quyết định 838/QĐ-BHXH về việc Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, bao gồm:
- Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.
- Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT.
- Cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT.”
Nhiệm vụ của đơn vị sử dụng lao động, Ủy ban nhân dân cấp xã, đại lý thu được quy định tại Điều 10, 11, 12 Quyết định 838/QĐ-BHXH, gồm có các nhiệm vụ sau đây:
- Lập và gửi hồ sơ điện tử;
- Nhận Thông báo xác nhận nộp hồ sơ điện tử (mẫu số 02/TB-GDĐT); Thông báo giải quyết hồ sơ giao dịch điện tử và trả kết quả (mẫu số 03/TB-GDĐT) tại địa chỉ thư điện tử đã đăng ký;
- Nhận kết quả giải quyết.
Nhiệm vụ của Cơ quan bảo hiểm xã hội gồm có:  Phòng/Tổ Quản lý thu và Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ được quy định tại (Điều 13 Quyết định 838/QĐ-BHXH).
Đối với cá nhân:
Theo quy định tại Điều 14 Quyết định 838/QĐ-BHXH quy định về việc Tham gia BHXH, BHYT; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT bao gồm các đối tượng sau đây:
- Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc.
 Người tham gia BHXH tự nguyện.
- Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng; người tham gia BHYT theo hộ gia đình.
- Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, hai sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng.
- Cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT
Nhiệm vụ đối với cá nhân: Điều 15 Quyết định 838/QĐ-BHXH quy định về Nhiệm vụ của cá nhân
- Lập và gửi hồ sơ điện tử
- Nhận Thông báo xác nhận nộp hồ sơ điện tử (mẫu số 02/TB-GDĐT); Thông báo giải quyết hồ sơ giao dịch điện tử và trả kết quả (mẫu số 03/TB-GDĐT) tại địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của cá nhân.
-Nhận kết quả giải quyết do cơ quan BHXH chuyển đến.
Nhiệm vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội (theo quy định tại Điều 16 Quyết định 838/QĐ-BHXH) gồm có Phòng/Tổ Quản lý thu và Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ
Thứ năm, Giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHTN
Đối với tổ chức: Theo Điều 17 Quyết định 838/QĐ-BHXH quy định về việc Giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHTN, bao gồm:
- Giải quyết, chi trả chế độ ốm đau.
- Giải quyết, chi trả chế độ thai sản.
- Giải quyết, chi trả trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.
- Giải quyết, chi trả chế độ TNLĐ, BNN.
- Giải quyết, chi trả trợ cấp TNLĐ, BNN đối với người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động.
- Giải quyết, chi trả lương hưu.
- Giải quyết, chi trả chế độ tử tuất.
- Chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.
- Chi hỗ trợ học nghề đối với Cơ sở dạy nghề.
- Chi hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị TNLĐ, BNN khi trở lại làm việc.
- Chi phí giám định y khoa.
- Chi hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về TNLĐ, BNN.
Nhiệm vụ của đơn vị sử dụng lao động (Điều 18), Trung tâm dịch vụ việc làm (Điều 19), cơ quan bưu điện (Điều 20), cơ sở dạy nghề (Điều 21), cơ quan bảo hiểm xã hội (Điều 22) theo Quyết định 838/QĐ-BHXH.
Đối với cá nhân: Theo quy định tại Điều 23 Quyết định 838/QĐ-BHXHvề Giải quyết bảo hiểm xã hội đối với cá nhân, bao gồm có:
- Giải quyết chế độ thai sản.
- Giải quyết trợ cấp TNLĐ, BNN tái phát.
- Cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt và dụng cụ chỉnh hình đối với người bị TNLĐ, BNN.
- Giải quyết lương hưu hoặc chờ hưởng trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP.
- Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích.
- Giải quyết BHXH một lần.
- Giải quyết chế độ tử tuất.
- Giải quyết trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng ra nước ngoài để định cư (sau đây gọi tắt là trợ cấp một lần).
- Di chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; chuyển nơi quản lý hồ sơ chờ hưởng lương hưu, chờ hưởng trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã từ tỉnh này đến tỉnh khác.
- Điều chỉnh thông tin về nhân thân đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH.
- Chi trả phí giám định mức suy giảm khả năng lao động.
- Giải quyết trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg Quyết định số 613/QĐ-TTg.
- Giải quyết trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Nhiệm vụ của cá nhân (Điều 24); cơ quan bảo hiểm xã hội (Điều 25) theo Quyết định 838/QĐ-BHXH.
Thứ sáu: Thanh, quyết toán và thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT
Thanh, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT đối với cơ sở y tế
- Nhiệm vụ của cơ sở y tế: Điều 31 Quyết định 838/QĐ-BHXH.
- Nhiệm vụ của cơ quan BHXH: Điều 32 Quyết định 838/QĐ-BHXH.
Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT:
- Nhiệm vụ của người bệnh có thẻ BHYT, người được ủy quyền theo Điều 34 Quyết định 838/QĐ-BHXH.
- Nhiệm vụ của cơ quan BHXH theo Điều 35 Quyết định 838/QĐ-BHXH.
Trên đây là tư vấn của công ty Luật Việt Phong về Quy định mới về giao dịch điện tử trong bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.
Chuyên viên: Nguyễn Thị Châu
Hỏi thêm về: Quy định mới về giao dịch điện tử trong bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Email, điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu (*)
Nội dung câu hỏi (*)
Tên (*)
Email (*)
Số điện thoại
VIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT
Tìm kiếm tin
  • dịch vụ luật sư
Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
Biệt thự 2.11, đường Nguyễn Xuân Khoát, KĐT Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm (đối diện Đại sứ Quán Hàn Quốc)

Tin xem nhiều

Tin cùng chuyên mục

Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2020), ® All Reserved.